Polityka prywatności oraz cookies

Podziel się

RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH I ICH PRZETWARZANIU

1. 
Administratorem danych osobowych jest:
World Trade Center Poznań sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
ul Bukowska 12,  60-810 Poznań
KRS 0000127299
tel. +48 61 8661050

2. Inspektor Ochrony Danych:
Dane kontaktowe:
iod@wtcpoznan.pl

3. Pozyskiwanie danych
Administrator danych osobowych co do zasady pozyskuje te dane od osób, których dane dotyczą. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak w niektórych przypadkach może być warunkiem zawarcia umowy przez osobę, której dane dotyczą ze spółką World Trade Center Poznań sp. z o.o.

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Zależnie od procesu, w jakim przetwarzane będą Państwa dane osobowe, podstawą prawną przetwarzania danych może być:
a) zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) wykonywanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, a przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
c) wypełnianie przez Administratora danych obowiązku prawnego na nim ciążącego, dla którego przetwarzanie danych jest niezbędne.
W każdym przypadku konieczności przetwarzania danych osobowych określony jest jednoznacznie cel oraz zakres przetwarzania danych osobowych i  przetwarzane są dane wyłącznie niezbędne.

5. Okres przechowywania i kategorie odbiorców danych osobowych:
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany przez Państwa w udzielonej zgodzie na przetwarzanie. Po upływie tego terminu Państwa dane osobowe zostaną usunięte. W innych przypadkach Państwa dane osobowe będą przechowywane wyłącznie w okresie niezbędnym wobec celu ich przetwarzania. Dane przetwarzane będą przez pracowników Administratora lub przez osoby zatrudnione przez Administratora na podstawie umów cywilno-prawnych – na podstawie udzielonych przez Administratora upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Dane przetwarzane będą przez podmioty zewnętrzne, świadczące na rzecz Administratora danych osobowych usługi utrzymania i serwisowania systemów informatycznych. W zależności od celu przetwarzania danych osobowych, dane osobowe mogą być powierzone podmiotom zewnętrznym, świadczącym  na rzecz Administratora danych osobowych usługi niezbędne do realizacji celu procesu, w którym, przetwarzane są dane osobowe – na podstawie stosownych umów. Przetwarzanie każdorazowo następować będzie w oparciu o upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

6. Państwa prawa
W odniesieniu do swoich danych osobowych macie Państwo prawo:

  • żądać od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w granicach prawem dozwolonych;
  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
  • cofnąć zgodę na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyliście Państwo Administratorowi danych;
  • wnieść skargę do organu nadzorczego.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:
W odniesieniu do Państwa danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.