en
pl

ypero_logo-nazwa_m.jpg
YPERO S.A.
Dąbrowa koło Poznania, ul. Innowatorów 8,
62-070 Dopiewo, POLAND
tel.  +48  61 64 29 354,        www.ypero.com
NIP   779  24  24  184,    REGON   302  806  130
KRS 0000604612 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe
Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakł. 200 000,00 zł wniesiony w całości

YPERO S.A. zajmuje się generalnym wykonawstwem projektów inwestycyjnych na zlecenie klientów biznesowych i instytucjonalnych. Firma specjalizuje się w budowaniu hal przemysłowych i magazynowych oraz w kompleksowej realizacji wielkopowierzchniowych prac wykończeniowych. YPERO S.A. zajmuje się zarządzaniem i realizacją wszystkich elementów i aspektów procesu inwestycyjnego od koncepcji, poprzez sprawne pozyskanie finansowania oraz wszelkiej dokumentacji i pozwoleń, aż po sam proces budowy i dostosowywanie infrastruktury do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Spółka nawiąże współpracę z firmami planującymi inwestycje budowlane oraz z dostawcami materiałów i usług.

The business of YPERO S.A. consists in general contracting for investment projects for business and institutional clients. The company specialises in the construction of industrial and warehouse facilities, as well as in comprehensive execution of large-area finishing works. YPERO S.A. manages and executes all elements and aspects of an investment process, starting from the concept, through efficient acquiring of funds as well as any documentation and permits, ending with a construction process itself and adjusting infrastructure to a user's individual needs.

YPERO S.A is looking for cooperation with companies planning construction investments and suppliers of materials and services.

Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts YPERO S.A. beschäftigt sich mit Generalunternehmertätigkeit für Investitionsvorhaben im Auftrag der Geschäfts- und institutionellen Kunden. Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Errichtung von Industrie- und Lagerhallen sowie auf die komplexe Ausführung von großflächigen Ausbauarbeiten. YPERO S.A. befasst sich mit Management und Abwicklung aller Bestandteile und Aspekte des Investitionsprozesses, angefangen von der Entwurfsplanung, durch die leistungsfähige Beschaffung der Finanzierung sowie Besorgung aller Unterlagen und Genehmigungen, bis hin zum Bauprozess und zur Anpassung der Infrastruktur an die individuellen Bedürfnisse des Nutzers.